Habarlar

 • Wakuum serwileriniň iň soňky gollanmasy: Içerki işlere we peýdalara düşünmek

  Wakuum serwileriniň iň soňky gollanmasy: Düşün ...

  Wakuum serwleri köp mehaniki ulgamlarda, esasanam awtoulag pudagynda möhüm elementdir.Kuwwaty güýçlendirmekde, netijeli tormozlamagy we ulagyň umumy howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýarlar.Bu giňişleýin gollanmada wakuum serwleriň, diskiň içki işlerine göz aýlarys ...
  Koprak oka
 • Aýyrmak enjamlarynyň ýörelgesi

  Çoýun bölekleri üçin arassalaýjy enjamlar prinsipi, çoýun demiriň üstünde ownuk, beýik gyralary ýa-da gödek ýerleri gerekmejek gabyklary aýyrmagy göz öňünde tutýar.Bu, adatça mehaniki usullar arkaly, ýörite düzediş maksatly gurallary ýa-da maşynlary ulanmak arkaly gazanylýar ....
  Koprak oka
 • HAOHAN kompaniýasy: Öňdebaryjy karz beriji öndüriji

  HAOHAN kompaniýasynda, debur tehnologiýasynyň öň hataryndadygymyza buýsanýarys.Döwrebap enjamlarymyz, dürli görnüşli materiallardan, şol sanda çoýun ýaly metallardan gabyklary çykarmakda iň ýokary hilli üpjün edýär.Enjamlara syn: 1. Abraziw üweýji maşynlar: abraziw ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz takyklyga ýetiň: Sahypanyň bölünmeginiň güýjüni açmak

  Düşnüksiz takyklyga ýetiň: Po-ny boşatmak ...

  Önümçilik we ýasama dünýäsinde takyk önümiň hiline ýetmekde takyklyk möhüm rol oýnaýar.Bu prosesde köplenç äsgerilmeýän, ýöne aýgytly ädimleriň biri sahypanyň düzülmegi.Metal listlerden gabyklary we ýiti gyralary netijeli aýyrmak bilen bu usul diňe bir ...
  Koprak oka
 • Deburr maşyn näme?

  Deburr maşyn näme?

  Önümçilik we in engineeringenerçilik dünýäsinde takyklyk we netijelilik üstünlik üçin birinji orunda durýar.Dürli pudaklardaky kompaniýalar ýokary hilli önümçiligi üpjün etmek üçin häzirki zaman tehnologiýalaryna bil baglaýarlar.Tamamlamak prosesine öwrülişik beren şeýle tehnologiýalaryň biri deburr maşyn....
  Koprak oka
 • “Smart CNC Metal Polisher” bilen metal polishingiň geljegini öwreniň

  Sma bilen metal ýuwmagyň geljegini öwreniň ...

  Metal işläp bejermek dünýäsinde kemsiz, ýalpyldawuk pellehana ýetmegiň ähmiýetini peseldip bolmaz.Awtoulag böleklerinden başlap, öý enjamlaryna çenli, metal bölekleriniň estetiki özüne çekijiligi we işleýşi olaryň üstki hiline ep-esli derejede baglydyr.Däp bolşy ýaly, p ...
  Koprak oka
 • Gulp ýadrosyny ýuwmak üçin çözgüt

  Gerekli materiallar: coreadro gulplamak Birleşdiriji birleşme ýa-da abraziw pasta Softumşak mata ýa-da ýalpyldawuk tigir Howpsuzlyk äýnegi we ellik (goşmaça, ýöne maslahat berilýär) ädimler: a.Taýýarlyk: Gulp ýadrosynyň arassa we tozan ýa-da galyndylardan halas bolmagyny üpjün ediň.Goşmaça gorag üçin isleseňiz, äýnek we ellik geýiň....
  Koprak oka
 • Düwürtiklerden gabyklary aýyrmagyň çözgüdi ...

  Gerekli materiallar: Düwürtikli poslamaýan polatdan ýasalan gural (meselem, pyçak ýa-da ýöriteleşdirilen gural) Howpsuzlyk äýnegi we ellik (goşmaça, ýöne maslahat berilýär) ädimler: a.Taýýarlyk: Poslamaýan polatdan ýasalan polotnoň arassa we hapa galyndylardan ýa-da hapalardan halas bolmagyny üpjün ediň.b.Pu ...
  Koprak oka
 • Täze energiýa batareýasyny basýan maşyn saýlamak ...

  Önümçilik zerurlyklaryňyzy kesgitläň: öndürjek batareýalaryňyzyň göwrümine we görnüşlerine baha beriň.Bu, degişli kuwwat we mümkinçilikleri bolan enjamy saýlamaga kömek eder.Öndürijileri gözläň we deňeşdiriň: qualityokary hilli b öndürmekde ýazgyly abraýly öndürijileri gözläň ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16