Çözgütler

Akylly servo press maşyn tehniki çözgüdi
Model: HH-S.200kN

1. Gysgaça

HaoHan servo pressi AC servo hereketlendirijisi bilen dolandyrylýar.Aýlanma güýjüni ýokary takyklykly nurbat arkaly dik tarapa üýtgedýär.Basyşy dolandyrmak we dolandyrmak üçin hereketlendiriji böleginiň öň tarapyna ýüklenen basyş datçigine daýanýar.Tizligi we ýagdaýyny dolandyrmak üçin kodlaýjyna bil baglaýar.Şol bir wagtyň özünde tizligi we ýagdaýyny dolandyrýar.

Gaýtadan işlemek maksadyna ýetmek üçin iş obýektine basyş edýän enjam.Islän wagtyňyz basyşy / durmagy / sürmegiň tizligini / durmagy dolandyryp biler.Basyş güýjüniň tutuşlygyna ýapyk görnüşli gözegçiligini we basyş ýygnamak işinde basyşyň çuňlugyny amala aşyryp biler;ulanyjy üçin amatly adam enjamyny kabul edýär Interfeýsiň duýgur ekrany içgin we işlemek aňsat.Metbugata laýyklyk döwründe basyş pozisiýasyndaky maglumatlary ýokary tizlikli ýygnamak arkaly, onlaýn hil taýdan baha bermek we takyk press-fitingi maglumat maglumatlary dolandyrmak amala aşyrylýar.

Enjamlaryň mehaniki gurluşy:

1.1.Enjamyň esasy korpusy: dört sütünli üç plastinka gurluş çarçuwasy we iş stoly gaty plastinkadan işlenýär (bir bölek guýma);metbugat korpusynyň howpsuzlygyny synlap bilýän maşyn korpusynyň iki gapdalynda howpsuzlyk panelleri oturdylýar we maşyn bazasy guýma we metaldan ýasalýar;Uglerod polat bölekleri gaty hrom örtük, ýag örtük we poslama garşy bejergiler bilen bejerilýär.

1.2.Fuselage gurluşy: Dört sütünli we üç plastinka gurluşy kabul edýär, ýönekeý we ygtybarly, güýçli göterijilik ukyby we kiçi ýük göteriji deformasiýa.Iň durnukly we giňden ulanylýan ýangyç desgalarynyň biridir.

2. Enjamlaryň aýratynlyklary we esasy tehniki parametrleri

Enjamyň ady Akylly sero press maşyn
Enjam modeli HH-S.200KN
Positionerleşiş takyklygy ± 0.01mm
Basyşy kesgitlemegiň takyklygy 0,5% FS
Maks.güýç 200kN _
Basyş aralygy 50N-200kN
Çalyşma çözgüdi 0,001mm
Maglumat ýygnamagyň ýygylygy Sekuntda 1000 gezek
Maksatnama 1000-den gowrak toplum saklap bilýär
Insult 1200mm
Oldapyk galyndy beýikligi 1750mm
Çuň bokurdak 375mm
Iş ýeriniň ululygy 665mm * 600mm
Grounder aralygyndaky iş stoly 400mm _
Ölçegi 1840mm * 1200mm * 4370mm
Tizlik 0.01-35mm / s
Çalt öňe sürmek 0.01-125mm / s
Iň pes tizlik kesgitlenip bilner 0.01mm / s
Wagty gysyň 0-99s
Enjamlaryň güýji 7.5 KW
Naprýatageeniýe 3 ~ AC380V 60HZ

3. Enjamlaryň esasy bölekleri we markalary

Komponent name Qty Brand Rebellik
Sürüji 1 Täzelik  
Servo motor 1 Täzelik  
Azaldýan 1 HaoHan  
Servo silindr 1 HaoHan HaoHan patenti
Howpsuzlyk paneli 1 Has lýuks  
Dolandyryş kartoçkasy + ulgamy 1 HaoHan HaoHan patenti
Kompýuter eýesi 1 Haoden  
Basyş datçigi 1 HaoHan Aýratynlyklary: 30T
Ekrana degiň 1 Haoden 12 ''
Aralyk estafeta 1 Schneider / Honeywell  
Beýleki elektrik bölekleri N / A Schneider / Honeywell esasly  

4.Ölçegli çyzgy

sgfd

5. Ulgamyň esasy konfigurasiýasy

Sn Esasy komponentler
1 Programmirläp bolýan dolandyryş paneli
2 Senagat duýgur ekrany
3 Basyş datçigi
4 Serwer ulgamy
5 Servo silindr
6 Howpsuzlyk paneli
7 Elektrik üpjünçiligini çalyşmak
8 Haoteng senagat kompýuter
sdrtg
(Dolandyryş ulgamynyň gurluşynyň gysga diagrammasy)
6. Ulgam programma üpjünçiliginiň esasy interfeýsi
edyrt

● Esasy interfeýs interfeýs bökmek düwmelerini, maglumatlary görkezmek we el bilen işlemek funksiýalaryny öz içine alýar.

● Dolandyryş: bökmek interfeýs programmasynyň ätiýaçlyk nusgasyny, ýapmagy we giriş usulyny saýlamagy öz içine alýar.

● Sazlamalar: bökmek interfeýs birlikleri we ulgam sazlamalary bar.

Ole nola öwürmek: ýük görkeziji maglumatlary arassalaň.

● Görmek: Dil sazlamalary we grafiki interfeýs saýlamak.

● Kömek: wersiýa maglumatlary, tehniki hyzmat sikliniň sazlamalary.

● Basmak meýilnamasy: basmak usulyny redaktirläň.

A Bir partiýany täzeden işlediň: Häzirki basýan maglumatlary arassalaň.

Data Maglumatlary eksport ediň: Häzirki basýan maglumatlaryň asyl maglumatlaryny eksport ediň.

● Onlaýn: Geňeş programma bilen aragatnaşyk gurýar.

● Güýç: Wagtlaýyn güýç gözegçiligi.

Acement Çalyşma: real wagt basma ýagdaýy.

● Iň ýokary güýç: Häzirki basma prosesinde emele gelen iň ýokary güýç.

Ual El bilen dolandyryş: awtomatiki üznüksiz aşak düşmek we ýokary galmak, ýokary galmak we ýykylmak;başlangyç basyşy synap görüň.

7.    Amallar:

i.Esasy interfeýsde önüm modelini saýlanyňyzdan soň, önümiň modeli bar, we redaktirläp we goşup bilersiňiz

garaşsyz mazmun.

ii.Operator maglumat interfeýsi:

iii.Bu stansiýanyň operator maglumatyny: iş belgisini girizip bilersiňiz

iv.Bölekler maglumat interfeýsi:

v. Bu amalda ýygnagyň bölek adyny, kody we partiýa belgisini giriziň

vi.Çalyşmak signal ýygnamak üçin panjara hökümdary ulanýar:

vii.Positionerleşiş dolandyryş tertibi: takyk dolandyryş takyklygy ± 0.01mm

viii.Güýç dolandyryş tertibi: 5 ‰ çydamlylyk bilen çykaryşa takyk gözegçilik.

8. enjam aýratynlyklary

a) equipmentokary enjamlaryň takyklygy: gaýtalanýan süýşmegiň takyklygy ± 0.01mm, basyşyň takyklygy 0,5% FS

b) Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: Adaty pnewmatik pressler we gidrawlik pressler bilen deňeşdirilende, energiýa tygşytlaýyş täsiri 80% -den gowrak bolýar we ekologiýa taýdan arassa we howpsuz, tozansyz ussahana enjamlarynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

ç) Programma üpjünçiligi özbaşdak patentlenen we täzelenmek we goldamak aňsat.

d) Dürli basyş usullary: basyşa gözegçilik, pozisiýa gözegçilik we köp basgançakly dolandyryş hökmany.

e) Programma üpjünçiligi möhüm maglumatlary ýygnaýar, derňeýär, ýazýar we tygşytlaýar we maglumatlary ýygnamagyň ýygylygy sekuntda 1000 esse ýokarydyr.Metbugat gurnama ulgamynyň dolandyryş anakarty, kompýuter saklaýjysyna birikdirilip, maglumatlary saklamagy we ýüklemegi has çalt we amatly edýär.Önümiň metbugat gurnama maglumatlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär we ISO9001, TS16949 we beýleki standartlaryň talaplaryna laýyk gelýär.

f) Programma üpjünçiligi konwert funksiýasyna eýedir we önümiň ýük aralygy ýa-da süýşme aralygy talaplara laýyklykda kesgitlenip bilner.Eger real wagt maglumatlary çäkde bolmasa, enjam awtomatiki duýduryş berer, 100% kemçilikli önümleri hakyky wagtda kesgitlär we onlaýn hil gözegçiligini amala aşyrar.

g) Enjam kompýuter eýesi, Windows operasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we metbugata laýyk gelýän dolandyryş ulgamynyň iş interfeýsiniň dili hytaý we iňlis arasynda erkin geçirilip bilner.

h) Enjam bilen dostlukly gepleşik geçirmek üçin enjam 12 dýuýmlyk duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylandyr.

i) Enjam operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk paneli bilen enjamlaşdyrylandyr.

j) Gaty çäklere we takyk gurallara bil baglamazdan takyk süýşmegi we basyşy gözegçilikde saklaň.

k) Önümiň aýratyn talaplaryna laýyklykda iň amatly basma amalyny kesgitläň.

l) specificörite, doly we takyk amal amallaryny ýazga almak we derňew funksiýalary.(Egrileriň güýçlendirmek we kesiş ýaly funksiýalary bar)

m) Bir maşyn birnäçe maksat, çeýe sim we uzakdan dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

n) Birnäçe maglumat formatlaryny eksport ediň, EXCEL, WORD, maglumatlar SPC we beýleki maglumatlar derňew ulgamlaryna aňsatlyk bilen getirilip bilner.

o) Öz-özüňi anyklamak funksiýasy: Enjamlar şowsuz bolanda, servo pressi säwlik habaryny görkezip biler we meseläni çalt tapmagy we çözmegi aňsatlaşdyryp, çözgüt sorap biler.

p) Köp funksiýaly I / O aragatnaşyk interfeýsi: Bu interfeýs doly awtomatlaşdyrylan integrasiýany ýeňilleşdirmek üçin daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk gurup biler.

q) Programma üpjünçiligi dolandyryjy, operator we beýleki rugsatlar ýaly birnäçe rugsat sazlaýyş funksiýalaryny düzýär.

9. Arza meýdanlary

Autom Awtoulag dwigateliniň, geçiriji wilkanyň, ruluň we beýleki bölekleriň takyk basylmagy

Electronic Elektron önümleriň takyk ýerleşdirilmegi

Im Surata düşüriş tehnologiýasynyň esasy bölekleriniň takyk ýerleşdirilmegi

✧ Motorly rulman takyk press-laýyk programma

Spring Baharyň öndürijilik synagy ýaly takyk basyş synagy

Assembly Awtomatiki gurnama setiri goýmasy

Aer Aerokosmiki ýadro komponenti press-fit programmasy

✧ Lukmançylyk, güýç gurallaryny ýygnamak

Press Takyk basyşy talap edýän beýleki ýagdaýlar