HAOHAN kompaniýasy: Öňdebaryjy karz beriji öndüriji

HAOHAN kompaniýasynda, debur tehnologiýasynyň öň hataryndadygymyza buýsanýarys.Döwrebap enjamlarymyz, dürli görnüşli materiallardan, şol sanda çoýun ýaly metallardan gabyklary çykarmakda iň ýokary hilli üpjün edýär.
 
Enjamlara syn:

1. Abraziw üweýji maşynlar:
Abraziw üweýji maşynlarymyz, üstündäki burunlary netijeli ýok etmek üçin takyk hereketlendirilen abraziw tigirleri ulanýarlar.Bu enjamlar optimal netijeler üçin ösen dolandyryşlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
2. Wibratory deburring ulgamlary:
HAOHAN, arassa ýerüsti gutarmak üçin ýöriteleşdirilen metbugat bilen enjamlaşdyrylan ösen yrgyldy deburing ulgamlaryny ulanýar.Bu usul aýratyn çylşyrymly ýa-da näzik bölekler üçin täsirli.
3.Tumbling maşynlary:
Umbleykylýan maşynlarymyz düzediş üçin köp taraply çözgüt hödürleýär.Aýlanýan deprekleri we seresaplylyk bilen saýlanan abraziw serişdeleri ulanmak bilen, yzygiderli we ýokary hilli netijeleri üpjün edýäris.
4.Brush deburring stansiýalary:
Qualityokary hilli abraziw çotgalar bilen enjamlaşdyrylan stansiýalarymyz takyk arassalamak üçin niýetlenendir.Çotgalar material bilen gabat gelmek we has oňat netijelere ýetmek üçin içgin saýlanýar.
5.Himiki töleg tehnologiýasy:
HAOHAN esasy materialyň bitewiligini saklamak bilen, gabyklary saýlap aýyrýan iň täze himiki arassalaýyş usullaryny ulanýar.Bu usul çylşyrymly komponentler üçin amatlydyr.
6. Termiki energiýa bölüji bölümleri:
Ösen ýylylyk energiýasyny arassalaýjy bölümlerimiz, gabyklary takyk aýyrmak üçin gözegçilik edilýän gaz we kislorod garyndylaryny ulanýar.“Ameangyn söndürmek” diýlip hem atlandyrylýan bu usul, ajaýyp netijeleri kepillendirýär.
Näme üçin HAOHAN saýlamaly:
Kesiş gyrasy tehnologiýasy:Iň oňat netijeleri üpjün etmek we pudak standartlaryndan öňe geçmek üçin iň soňky arassalaýjy enjamlara maýa goýýarys.
Custörite çözgütler:Tejribeli toparymyz, her materialyň we komponentiň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzediş amallaryny düzýär.
Hil kepilligi:HAOHAN, ähli taýýar önümleriň senagat standartlaryna laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny kepillendirmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini alyp barýar.
7. Howpsuzlyk we ylalaşyk:Işgärlerimiziň howpsuzlygyny ileri tutýarys we amallarymyzda daşky gurşaw we howpsuzlyk düzgünleriniň hemmesini berjaý edýäris.
HAOHAN kompaniýasynda, iň ýokary hilli deburing hyzmatlaryny bermäge borçlanýarys.Ösen enjamlarymyz we tejribeli toparymyz, takyk çözgüt çözgütleri üçin iň esasy saýlawy edýär.Düzedýän zerurlyklaryňyzy nädip kanagatlandyryp boljakdygymyzy has giňişleýin öwrenmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.


Iş wagty: Noýabr-01-2023