Aýyrmak enjamlarynyň ýörelgesi

Çoýun bölekleri üçin arassalaýjy enjamlar prinsipi, çoýun demiriň üstünde ownuk, beýik gyralary ýa-da gödek ýerleri gerekmejek gabyklary aýyrmagy göz öňünde tutýar.Bu, adatça, arassalamak maksady bilen ýörite işlenip düzülen gurallary ýa-da maşynlary ulanyp, mehaniki usullar arkaly gazanylýar.
1.Goýun demir böleklerini aýyrmak üçin ulanylýan dürli usullar we maşynlar bar, şol sanda:

2. Abraziw üweýji: Bu usul guýma demiriň üstündäki gabyklary fiziki taýdan üwemek üçin abraziw tigirleri ýa-da kemerleri ulanýar.Tigirdäki ýa-da kemerdäki abraziw material, islenmeýän materialy netijeli aýyrýar.
3. Wibratory deburring: Bu amal, çoýun demir böleklerini keramiki ýa-da plastmassa bölejikleri ýaly abraziw metbugat bilen bilelikde titreýän gapda ýa-da maşynda goýmagy öz içine alýar.Wibrasiýa metbugatyň böleklere garşy sürtülmegine sebäp bolýar.
4.Yykylmak: Wibrasiýa deburringine meňzeş, ýykylmak bölekleri abraziw media bilen aýlanýan deprekde goýmagy öz içine alýar.Yzygiderli hereket, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gabyrlaryň azalmagyna sebäp bolýar.
5.Bruş deburring: Bu usul gabyklary aýyrmak üçin abraziw çybyklar bilen çotgalary ulanýar.Çotgalar islenýän netijäni gazanmak üçin guýulýan demiriň ýüzüne aýlanyp ýa-da hereket edip biler.
6.Himiki näsazlyk: Bu usul, esasy materialy täsirsiz galdyryp, gabyklary saýlap eritmek üçin himiki serişdeleri ulanmagy öz içine alýar.Köplenç çylşyrymly ýa-da näzik bölekler üçin ulanylýar.
7. Termiki energiýa bölünişi: “Ameangyn söndüriji” diýlip hem atlandyrylýan bu usul, gabyklary aýyrmak üçin gaz bilen kislorod garyndysynyň dolandyrylýan partlamasyny ulanýar.Partlama täsirli ereýän gabykly ýerlere gönükdirilýär.
 
Aýyrmak usulynyň aýratyn saýlanylyşy, çoýun demir bölekleriniň ululygy we görnüşi, gabyklaryň görnüşi we ýerleşýän ýeri we islenýän ýeriň gutarmagy ýaly faktorlara baglydyr.Mundan başga-da, bu usullaryň haýsydyr birini ulananyňyzda howpsuzlyk çäreleri berjaý edilmelidir, sebäbi olar köplenç howply enjamlary we materiallary öz içine alýar.
Belli bir arassalama usulynyň saýlanylmagy, çoýun demir bölekleriniň gaýtadan işlenýän aýratyn talaplaryna ünsli baha bermelidigini ýadyňyzdan çykarmaň.Şeýle hem senagat şertlerinde deburing amallaryny amala aşyranda daşky gurşaw we howpsuzlyk düzgünlerini göz öňünde tutmak möhümdir.
 


Iş wagty: Noýabr-02-2023